Υπηρεσίες GDPR

Ο ΓΚΠΔ ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται και διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Ο ΓΚΠΔ, ο οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς (πχ νοσοκομεία, δημόσιες διοικήσεις κλπ), αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Ο ΓΚΠΔ όχι μόνο δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στους πολίτες όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, αλλά εξορθολογίζει σημαντικά το κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Αυτό το πράττει θεσπίζοντας ένα ενιαίο πλαίσιο για τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Με άλλα λόγια, αντί κάθε χώρα να έχει το δικό της δίκαιο περί προστασίας δεδομένων, σήμερα ολόκληρη η ΕΕ διέπεται από έναν κανονισμό, Ώς εκ τούτου, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες, δεν χρειάζεται πλέον να συμμορφώνεται με πολλούς —συχνά διαφοροποιούμενους— κανονισμούς, Αντί γι’ αυτό, πρέπει μόνο να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες της οπουδήποτε στην ΕΕ.

Υπηρεσίες GDPR

DATA MAPPING
Στο πρώτο στάδιο του έργου γίνεται η λεπτομερής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της Εταιρείας, ως προς το νομικό και τεχνολογικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, μέσω της «χαρτογράφησης» των επεξεργασιών, των ροών δεδομένων και της αποτύπωσης των αλληλεξαρτήσεων.

DATA PRIVACY IMPACT ASSESSMENT
Στο 3ο στάδιο υλοποίησης του έργου GDPR γίνεται η σύνταξη μελέτης εκτίμησης αντικτύπου, εφόσον αυτή κριθεί ότι είναι υποχρεωτική. H DPIA είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει συστηματικό profiling για φυσικά πρόσωπα, μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων ή συστηματική και μεγάλης κλίμακας παρακολούθηση δημοσίως προσβάσιμου χώρου.

Υπηρεσίες GDPR

IMPLEMENTATION GDPR
Στο τελικό στάδιο της υλοποίησης ο DPO εξασφαλίζει την ενσωμάτωση των προτεινόμενων μέσω του Gap Analysis νομικών και τεχνολογικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων με βάση τα “κενά” που έχουν διαπιστωθεί από το πρώτο στάδιο Gap Analysis και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί πιθανώς από το τρίτο στάδιο (σε περίπτωση που έχει συνταχθεί μελέτη εκτίμησης αντικτύπου), προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση της εταιρείας με τον GDPR.
Branding & Digital Marketing Agency
Τα στάδια συμμόρφωσης
Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι μια καθημερινή διαδικασία και πρέπει να επανεξετάζεται και να επαναλαμβάνεται, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Εάν προκύψουν μεταβολές των κινδύνων, κατά την επεξεργασία των δεδομένων, οι διασφαλίσεις πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες συνθήκες και να πληρούν τις νέες απαιτήσεις.

Η Onesmart Promotion παρέχει πλήρη υποστήριξη μέσω καθορισμένων και συγκεκριμένων διαδικασιών για την συνεχή αξιολόγηση στόχων, μέτρων και διασφαλίσεων με τους ακόλουθους τρόπους: Ως σύμβουλος του DPO που θα ορίσει εσωτερικά η επιχείρησή σας, είτε ως εξωτερικός συνεργάτης – DPO. Για την Onesmart Promotion πιστοποιημένος σύμβουλος προστασίας δεδομένων DPO που αναλαμβάνει την συμμόρφωση GDPR είναι ο Ανδριώτης Σπύρος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 693 4826001 ή στο email μας office(@)1sm.gr για οποιαδήποτε ερώτησή σου.
Υπηρεσίες gdpr onesmart promotion

Υπηρεσίες GDPR, Onesmart Promotion

Ειδικές Υπηρεσίες:

  • Εταιρικό προφίλ & Διαφήμιση
  • Μελέτη και δημιουργία Branding
  • Ανασχεδιασμός εταιρικού προφίλ
  • Εταιρική στόχευση / Ανταγωνισμός
  • Κατασκευή ιστοσελίδων & E-shop
  • SEO, Διόρθωση SEO, Αφαίρεση ποινών Google

Κάλεσε μας τώρα !!!

στο 693 4826001 ή στο 2661 700995
top